• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

 • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

 • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

 • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

 • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

 • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

លក្ខន្តិកៈសមាគម

 

ផ្នែកនេះកំពុងតែរៀបចំបកប្រែ!​ នឹងបញ្ចូលនៅពេលក្រោយ។ សូមអរគុណ។

 

Statuten des Vereins

§ 1: Name, Sitz, Tätigkeitsbereich und Vereinslogo

(1)  Der Verein  führt den Namen „ANIT Khmer“ (englische Abkürzung des Vereinsnamens: the Art, Networking and Information Transposition of Khmer Culture). In Deutsch übersetzt: die Kunst, Vernetzung und der Informations-Austausch der Khmer-Kultur.

...........


§ 2: Zweck

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die/den:

(1)  Verstärkung der freundschaftlichen Beziehung zwischen Königreich Kambodscha und Österreich

(2)  Soziale Unterstützungs- und Hilfeleistung in Kambodscha und in Österreich:

 • Medizinische und Rehabilitationsprojekte
 • Pädagogische Projekte
 • Sprachprojekte

(3)  Informationsaustausch:

 • Khmer-Kunst und -Kultur
 • Gesellschaftliche und rechtliche Lage in Kambodscha
 • Krankheiten und Gesundheitswesen
 • Integrations- und Rechtsangelegenheiten in Österreich
 • Adoptionsangelegenheiten
 • StudentInnenaustausch zwischen Königreich Kambodscha und Österreich
Mehr lesen …

§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

(1)  Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht werden.

(2)  Als ideelle Mittel dienen:

 • Integrations- und Infoveranstaltungen
 • Versammlungen
 • Vorträge und Workshops
 • Feste nach der Khmer-Tradition
 •  Sprachkurse und schulische Unterstützung
 • Infoportal im Web

(3)  Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:

 • Mitgliedsbeiträge
 • Vereinsaktivitäten
 • Spenden
 • Sponsoren und
 • Subventionen

 

§ 4: Arten der Mitgliedschaft

(1)  Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in:

 • Ordentliche
 • Außerordentliche und
 • Ehrenmitglieder

(2)  Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen. Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit vor allem durch Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrags fördern. Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden.

 

§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft

(1)  Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen aller Nationen, sowie juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften werden.

(2)  Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.

(3)  Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die Generalversammlung.

 

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft

(1)  Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen und rechtsfähigen Personengesellschaften durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt und durch Ausschluss.

(2)  Der Austritt kann nur zum Jahresende erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens ein Monat vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich.

(3)  Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als sechs Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon unberührt.

(4)  Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden.

(5)  Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 4 genannten Gründen von der Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden.

 

§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)  Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen und den Ehrenmitgliedern zu.

(2)  Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen.

(3)  Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer Generalversammlung verlangen.

(4)  Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat der Vorstand den betreffenden Mitgliedern eine solche Information auch sonst binnen vier Wochen zu geben.

(5)  Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss (Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die Rechnungsprüfer einzubinden.

(6)  Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.

Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet.

.......

 

Weniger …