• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

 • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

 • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

 • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

 • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

 • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

ច្បាប់ក្រឹតក្រមស៊ីវិលទូទៅ

យើងមាន​បណ្ឌិតមេធាវី ដែលអាច​ផ្តល់​ព័ត៌មាន និង ចម្លើយ​ខ្លះ​ៗ​ជូន​​លោក​អ្នក​បាន។ គឺរាល់បញ្ហា  និង សំនួរ ដែលទាក់ទង​នឹង​ច្បាប់ និង សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេស​អូទ្រីស ដូចជា៖

 • សិទ្ធិជ្រកកោន ការងារ និងស្នាក់នៅ
 • ជំលោះផ្សេងៗ
 • ការលែងលះគ្នា
 • ការស្មុំកូនយកមកចិញ្ចឹម
 • និង បញ្ហាផ្សេងៗទៀត

រាល់ការងឿងឆ្ងល់ និងសំនួររបស់លោកអ្នក ក្រុម​យើង​ខ្ញុំនឹង​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​លោក​អ្នក​វិញតាម​ការ​គួរ! ហើយ​មិនគិតថ្លៃអ្វីទាំងអស់!

 

Zivil-Gesetz und Rechtswesen

Eine Anwältin​​ kann Sie gerne bei Fragen betreffend Gesetz- und Rechtsangelegenheit in Österreich unterstützen. Z.B. wie Fragen bei:

 • Aufenthalts- und Bleiberecht
 • Rechtsstreit
 • Scheidung
 • Adoption
 • und mehr

Auf alle Ihren Fragen beantworten Ihnen gerne und beraten wir Sie so gut wir können. Alles ist kostenlos!

 

ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍

នៅពេលក្រោយ!

អានបន្ត …

នៅពេលក្រោយ!

 

បង្រួមវិញ …

Eheschließung

Es wird eingefügt!

Mehr lesen …

Es wird eingefügt!

 

Weniger …

សិទ្ធិទទួលសញ្ជាតិអូទ្រីស

នៅពេលក្រោយ!

អានបន្ត …

នៅពេលក្រោយ!

 

បង្រួមវិញ …

Österreichische Staatsbürgerschaft

A. Abstammung: (Mit Geburt)

 1. Eheliche Kinder: Wenn mindestens ein Elternteil österreichische Staatsbürgerschaft besitzt.
 2. Uneheliche Kinder: Wenn die Mutter österreichische Staatsbürgerin ist.
 3. Uneheliche Kinder: Wenn der leibliche Vater österreichischer Staatsbürger ist und die Vaterschaft innerhalb von 8 Wochen nach der Geburt des Kindes anerkannt hat bzw. diese in derselben Frist gerichtlich festgestellt wurde.
Mehr lesen …

Uneheliche Kinder von österreichischen Vätern können die Staatsbürgerschaft auch mit Eheschließung der Eltern durch Legitimation erwerben.

B. Verleihung:

I. Generelle Voraussetzungen:

 • Bejahende Einstellung zur Republik Österreich und keine Gefährdung der öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit, kein Naheverhältnis zu terroristischen oder extremistischen Gruppen.
 • Unbescholtenheit (keine gerichtlichen Verurteilungen, kein anhängiges Strafverfahren - sowohl im In- als auch Ausland, keine Schwerwiegenden Verwaltungsübertretungen).
 • Kein anhängiges Verfahren oder keine durchsetzbaren/aufrechten Maßnahmen (Aufenthaltsverbot, Rückkehrentscheidung, Ausweisung, etc.) zur Aufenthaltsbeendigung, keine anderen Hindernisse (Ausweisung in den letzten 18 Monaten, Einreiseverbot, etc.).
 • Austritt aus der bisherigen Staatsbürgerschaft, außer dies ist nicht möglich bzw. unzumutbar.
 • Hinreichend gesicherter Lebensunterhalt im Durchschnitt in 36 Monaten aus der letzten 6 Jahren, davon jedenfalls in den letzten 6 Monaten vor Antragstellung. In diesem Zeitraum muss das Einkommen mindestens den ASVG-Richtsatz erreichen und es darf keine Mindestsicherung bezogen worden sein.
  Achtung: Die Summe der regelmäßigen Aufwendungen wie Miete, Kreditraten, Pfändungen, Unterhaltszahlungen, etc., schmälern ab einer bestimmten Höhe (freie Station) das Einkommen. Ausnahmen bestehen für Menschen mit Behinderungen oder dauerhaft schwerwiegenden Krankheiten (nachzuweisen durch ein ärztliches Gutachten).
 • Nachweis von Deutschkenntnissen auf B1-Niveau.
 • Nachweis der Kenntnisse (Prüfung) über die demokratische Ordnung und die sich daraus ableitenden Grundprinzipien sowie die Geschichte Österreichs des jeweiligen Bundeslandes.

II. Ermessen: (Wird verliehen, wenn die generellen Voraussetzungen und folgende Sachverhalte vorliegen)

 • Ohne Wartezeit:
  • Bei einem Fremden mit Aufenthalt im Bundesgebiet, der durch mindestens 10 Jahre die Staatsbürgerschaft ununterbrochen besessen und diese auf andere Weise als durch Entziehung verloren hat.
  • Wenn die Bundesregierung bestätigt, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft wegen der vom Fremden bereits erbrachten und von ihm noch zu erwartenden außerordentlichen Leistungen im besonderen Interesse der Republik liegt. (Da der Staat selber daran Interesse hat, müssen viele der genannten Voraussetzungen nicht erfüllt werden).
 • Nach 10-Jährigem rechtmäßigen und ununterbrochenen Aufenthalt im Bundesgebiet (davon mindestens 5 Jahre Niederlassung).
 • Rechtsanspruch: (Wird erteilt, wenn die generellen Voraussetzungen und folgende Sachverhalte vorliegen)

  • Ohne Wartezeit:
   • Minderjährige ledige Kinder, wenn zumindest ein Elternteil die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt (lebt der maßgebliche Elternteil in Österreich, muss das Kind niedergelassen sein).
   • Minderjährige Adoptivkinder von österreichischen Staatsbürgerinnen.
 • Nach 6-Jährigem rechtmäßigen ununterbrochenen Aufenthalt:
  • Bei Vorliegen von Deutschkenntnissen auf B2-Niveau, oder Nachweis von nachhaltiger persönlicher Integration (durch ein mindestens 3-Jähriges freiwilliges Engagement in einer gemeinnützigen Organisation, mindestens 3-Jährige Ausübung eines Berufes im Bildungs-, Sozial- oder Gesundheitsbereich, oder mindestens 3-Jähringer Bekleidung einer Funktion in einem Interessenverband).
  • EhegattInnen / eingetragene PartnerInnen von österreichischen Staatsbürgerinnen, im gemeinsamen Haushalt lebend und aufrechte Ehe / Partnerschaft seit mindestens 5 Jahren.
  • Asylberechtige
  • StaatsbürgerInnen eines EWR-Staates.
  • In Österreich Geborene
 • Nach rechtmäßigem ununterbrochenen Aufenthalt von mindestens 15 Jahren und nach persönlicher und beruflicher Integration.
 • Nach 30-Jährigem ununterbrochenen Hauptwohnsitz in Österreich.
 • Die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft ist unter den genannten generellen Voraussetzungen auf minderjährige Kinder (ohne Wartezeit) sowie auf EhegattInnen / eingetragene PartnerInnen  (nach 6 Jahren Aufenthalt und 5 Jahren Ehe) zu erstrecken.

  Detaillierte Infos finden Sie hier bei MA17
  oder bei MA25, Staatsbürgerschaftsbehörde LINK

   

  Weniger …

  សិទ្ធិជ្រកកោន

  នៅពេលក្រោយ!

  អានបន្ត …

  នៅពេលក្រោយ!

   

  បង្រួមវិញ …

  Aufenthaltsbewilligung

  Es wird eingefügt!

  Mehr lesen …

  Es wird eingefügt!

   

  Weniger …

  សិទ្ធិធ្វើការងារ

  នៅពេលក្រោយ!

  អានបន្ត …

  នៅពេលក្រោយ!

   

  បង្រួមវិញ …

  Arbeitsbewilligung

  Es wird eingefügt!

  Mehr lesen …

  Es wird eingefügt!

   

  Weniger …