• លំនៅដ្ឋានខ្មែរពីបុរាណ​ - Das Wohngebiet der Khmer Ureinwohner

  • អង្គរវត្តស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរ - Angkor Wat, Erbe des Khmer-Reichs

  • ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយែន - UNO Center in Vienna

  • ក្បាច់ចំលាក់រចនាខ្មែរលើជញ្ជាំងអង្គវត្ត - Khmer-Kunstwerk am Angkor-Tempel

  • ទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស - Vienna City, Austria

  • អង្គរវត្តកេរ្តិ៍មរតកខ្មែរ - Angkot Wat, Unesco-Erbe der Khmer

អាស៊ីក្នុងទីក្រុងវីយែន-Asien in Wien 2015

របាំខ្មែរ៖ នារីជាជួរ សម្ដែងដោយក្រុមសិល្បៈកុមារ​ប្រចាំ​ទី​ក្រុង​វីយែន​ប្រទេសអូទ្រីស (បង្ហាត់ដោយ Mag. Socheat Chorn)

Khmer Tanz: Neary Chea Chuor; Präsentiert von Kinder Tanzgruppe in Wien (Trainiert durch Mag. Socheat Chorn)

របាំខ្មែរ៖ បាចផ្កាជូនពរ សម្ដែងដោយក្រុមសិល្បៈស្ត្រីខ្មែរប្រចាំទីក្រុងវីយែនប្រទេសអូទ្រីស (បង្ហាត់ដោយ Mag. Socheat Chorn)

Khmer Tanz: Rö-Bam Bach Ph-Ka Chun Por; präsentiert von Damen Tanzgruppe in Wien (Trainiert durch Mag. Socheat Chorn).